Köpvillkor

Köpvillkor

Allmänna bestämmelser för abonnemangstjänster utvecklade och erbjudna av PerformIQ Life AB, org nr 559125-8263, med adress Hammarbybacken 31, 120 30 Stockholm till fysiska/juridiska/privata användare (”Abonnenter”) på den svenska marknaden.

1. Bakgrund

1.1 PerformIQ Life AB, (”PerformIQ Life”) är ett bolag som bland annat ska utveckla och leverera abonnemangsprodukter med personanpassade funktioner samt levererar även digitala mätningar och lösningar inom Hälsa och Ledarskap. Företaget erbjuder och hjälper andra företag och organisationer att bygga framgångsrika team i och för respektive företags verksamhet samt utvecklar, på ”konsummentsidan” vissa abonnemangstjänster, som anges ovan.

1.2 Förutom de specifika köparvillkor som gäller mellan PerformIQ Life och Abonnenten (var och en för sig eller gemensamt ”Part” eller ”Parterna”) enligt varje beställning och köpeorder av ovan angivna abonnemang (”Abonnemangsavtalet”) så gäller även dessa i den här presenterade handlingen( ”Allmänna Bestämmelser” på sådant Abonnemang från det att Abonnemanget påbörjas eller på annat sätt förvärvas.

2. Abonnemanget och ”Tjänsten”

2.1 Den som önskar bli Abonnent i detta avtalsförhållande skall vara myndig (minst 18 år) och bosatt i det land där Abonnemanget och Tjänsten ska utövas. Detta kan ske genom att öppna ett konto i vilket Abonnemanget ingår eller att påbörja Abonnemanget direkt hos PerformIQ Life. Tjänsten skall endast användas för privat bruk.

2.2 I det avtal som reglerar nu angivet Abonnemang ingår som huvuddel ”Tjänsten”, d.v.s. den del av abonnemanget som omfattar den plattform (och interface) på vilken Abonnenten hanterar och utför den tekniska delen av Abonnemanget. Tjänsten i Abonnemanget tillhandahålles av PerformIQ Life och är en digital tjänst som uppkopplas via en med PerformIQ Life kompatibel internetenhet från en av PerformIQ Life plattformar eller appar eller annan förprogrammerad tjänst. Vad Tjänsten i detalj omfattar finns angiven på PerformIQ Life’s hemsida och skall vara i anslutning till dessa Allmänna Bestämmelser, vilken Tjänst kan komma att uppdateras löpande. Meddelande om sådan ändring informeras Abonnenten om. Sådan rätt till modifiering avser även förslag och beslut om nya typer av abonnemangsformer.

2.3 Under abonnemangstiden har PerformIQ Life’s skyldighet att övervaka och underhålla Tjänsten men även rätt att modifiera och förbättra den inom ramen och grundförutsättningarna för detta Abonnemang. Vid förändringar i Tjänsten ska PerformIQ Life informera Abonnenten om sådan utan oskälig fördröjning.

2.4 Förutom den rätt till förbättringar och modifieringar i i Tjänsten som PerformIQ Life har enligt punkten 1.2 ovan där Tjänsten och de Allmänna Bestämmelserna komma att modifieras eller ändras om Tjänsten även kan komma att omfatta tävlingar eller andra tilläggstjänster. Det är PerformIQ Life´s acceptans som räknas om ändring i villkoren ska ske. Sådana modifieringar och tillägg gäller Allmänna Bestämmelser. Om dessa modifieringar och tillägg strider mot de Allmänna Bestämmelserna så äger de nya bestämmelserna företräde.

2.5 Förslag och beslut om nya abonnemangsformer meddelas på PerformIQ Life’s hemsida och, när så bedöms som lämpligt, även direkt till Abonnenten. För att få tillgång till nya abonnemangsformer måste Abonnenten först acceptera sådan ny form. Information om Abonnentens gällande abonnemang finns tillgänglig via dennes konto på PerformIQ Lifes hemsida i ”Mina sidor”. Hur man ändrar abonnemangsform finns angivet på PerformIQ Life’s hemsida.

2.6 För det fall Abonnenten bryter mot bestämmelserna i detta abonnemangsavtal eller dess Allmänna Bestämmelser, inklusive utebliven betalning för abonnemangsavgifter äger PerformIQ Life rätt att stänga ner Tjänsten för viss tid eller avsluta denna och Abonnemanget för gott.

3. Abonnemang, betalning och ångerrätt

3.1 Abonnemanget är ett tillsvidareabonnemang som
förlängs automatiskt såvida det inte sagts
upp före avtalets slutdatum. Abonnemanget betalas löpande i förskott. Längden på faktureringsperioden beror på vilken typ av abonnemang du registrerade dig för i tjänsten. Avslut eller förändring av abonnemang måste ske senast dagen innan en ny faktureringsperiod börjar. För att förändra eller avsluta ditt abonnemang går du till ditt konto eller din sida hos PerformIQ Life.
Abonnenten skall för registreringsändamål förse
PerformIQ Life med korrekt information om denne
själv, vid registreringen av ett konto hos PerformIQ
Life, inklusive kontaktinformation och en giltig
betalningsmetod. Alla betalningar inkluderar
gällande mervärdesskatt om inte annat överenskoms
mellan Parterna, men priser inkluderar inte
eventuella datatrafikuppgifter vilka normalt betalas
av Abonnenten. För att få tillgång till och använda
Tjänsten krävs det att Abonnemangsavtalet med
allmänna villkor godkänns och att efterfrågad
information lämnas till PerformIQ Life.

3.2 Du kan avsluta ditt abonnemang när som helst. Tjänsten kommer fortsatt vara tillgänglig till slutet av faktureringsperioden. Genomförda betalningar är inte återbetalningsbara.

3.3 Om Abonnenten erbjuds en inledande ”gratisperiod” för att ”testa” Tjänsten ska denna övergå i en månadsbaserad Abonnemangsperiod om inte Abonnenten säger upp provabonnemanget senast tre (3) dagar innan provperiodens slut.

3.4 PerformIQ Life kan påkalla förändring av betalning till
annat pris än ursprunglig överenskommelse. Sådan
förändring skall träda ikraft en (1) månader efter
avisering, vilket ger Abonnenten rätt till uppsägning innan
prisförändringen börjar gälla.

3.5 Enligt Lagen (2005:59 om distansavtal har Abonnent/konsument rätt att ångra sitt Abonnemangsavtal från den dag han tecknade ett Abonnemang, oavsett om det är en gratisperiod eller inte. Detta sker genom att anmäla sig på en Ångerblankett som finns inlagd på PerformIQ Life’s eller Konsumentverkets hemsida. Meddelande skall antecknas den dag som detta meddelade nådde PerformIQ Life per e-post eller brev. Under ångerrättsperioden får Abonnenten inte ta Tjänsten i anspråk. Gör denne det så upphör ångerrätten.

4. Immateriella rättigheter

4.1 Tjänsten med dess innehåll är PerformIQ Lifes egendom men omfattar även PerformIQ’s licensgivares och/eller licenstagares upphovsrättsligt skyddade egendom. Alla varumärken, kännetecken, namn, utstyrselmärken och andra immateriella rättigheter i Tjänsten eller i dess innehåll, ägs av PerformIQ Life, dess licensgivare och licenstagare eller andra.

4.2 Genom Abonnentavtalet och dessa Allmänna bestämmelser förvärvar Abonnenten en rätt att nyttja de nyttigheter och tjänster som omfattas av Abonnemanget. Detta innebär inte att denne erhåller någon ytterligare rätt att vare sig tillägna sig någon äganderätt eller annan rätt att vidarelämna sina rättigheter till annan eller på annat sätt disponera över tjänster som omfattas av Abonnemanget. Vid överträdelse svarar Abonnenten för all skada som kan uppstå av sådana överträdelse att hantera Tjänsten på annat sätt än eget nyttjande.

4.3 Som Abonnent av Tjänsten förbinder Abonnenten sig att inte kopiera, reproducera, ändra, skapa verk baserat på, visa, publicera, distribuera, sprida, sända, överföra, sälja, hyra, licensiera, låna, underlicensiera, cirkulera eller på annat sätt utnyttja för något syfte (kommersiellt eller annat) något material och/eller hela eller delar av Tjänsten till tredje part, (inklusive, men inte begränsat till uppvisning, spridning och distribuering av material via tredjeparts webbsida) utan föregående skriftligt godkännande från PerformIQ Life, såvida det inte är uttryckligen tillåtet enligt tvingande lag eller annan författning.

5. Parternas ansvar

5.1 Tjänsten licensieras till Abonnenten för användning i det land som Tjänsten är avsedd att användas i. Om Abonnenten använder Tjänsten utanför detta område är PerformIQ Life inte ansvarigt för eventuella variationer i användandet på detta område som försämrar eller omöjliggör användandet.

5.2 Förutom rätten att använda Tjänsten för egen del får Abonnenten inte inaktivera Tjänstens skyddssystem , dekompilera (”reverse engineering”) eller använda Tjänsten på ett olagligt eller otillåtet sätt, vare sig under eller någon gång efter Abonnemangstiden.

5.3 Om det ingår tredjeparts tjänster eller produkter i Tjänsten har PerformIQ Life inte något särskilt ansvar för dessa utan där uppmanas Abonnenten att gå igenom instruktioner och policys vad avser sådana produkter och tjänster.

5.4 Tjänsten hålls öppen löpande utan uppehåll. Om avbrott sker i den löpande Tjänsten åtar sig PerformIQ Life att åtgärda sådant fel eller brist utan oskäligt uppehåll, men om detta drar ut på tiden kommer Abonnenten att erhålla motsvarande avdrag på den löpande betalningen. Sådant avbrott ska inte i första hand ses som ett brott mot Abonnemanget utan som ett krav på åtgärd.

5.5 Abonnenten förbinder sig att under Abonnemangstiden meddela PerformIQ Life om det uppstår eller hotar att uppstå något problem med Tjänsten och dess drift som Abonnenten får kännedom om.

5.6 PerformIQ Life är inte ansvarig för skada som kan uppstå genom felaktigheter i tredje mans leveranser av produkter eller tjänster till Tjänsten i Abonnemanget och ansvarar heller inte för driftstörningar i mobilnätet eller för annan internetleverantör.

6. Meddelande

6.1 Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller e-post till Parternas i ingressen angivna adresser eller senare genom skriftligt meddelande till någon av Parterna om ändrade adresser.

6.2 Sådant meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda om avlämnat med bud: vid överlämnandet; om avsänt med rekommenderat brev: två (2) vardagar efter av avlämnande för postbefordran; om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

7. Allmänt

7.1 Abonnenten förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter i Abonnemanget, helt eller delvis till annan fysik eller juridisk person, om inte ett förtida skriftligt tillåtelse lämnats av PerformIQ Life.

7.2 Parterna har rätt att häva detta Abonnemang om den andra Parten på ett väsentligt sätt brutit mot Abonnemangets regler och trots uppmaning, inte inom skälig tid vidtagit rättelse. Skulle, i samband med att avtalsbrott uppkommer, skada uppstå för någon av Parterna skall ersättning för sådan skada bara omfatta direkt skada och inte indirekt skada eller annan följdskada.

7.3 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Abonnemangsavtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.

För att åtnjuta sådan befrielse ska den drabbade Parten inom skälig tid skriftligen meddela den andra Parten om uppstått missförhållande. Upphör force majeurehindret ska drabbad Part återuppta det åtagande som tidigare hindrats av nu angivna skäl.

7.4 Tvister i anledning av detta Abonnemangsavtal eller tillämpningen av detta ska först och främst försöka lösas på ett rimligt sätt mellan Parterna men om så inte sker, ska tvisten avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Dessa Allmänna Bestämmelser gäller från och med 26 november 2021